NEWS

Top
 

Zakonska regulativa

REGISTRACIJA, EVALUACIJA I AUTORIZACIJA HEMIKALIJA (REACH)

Bazna mazivna ulja koja se proizvode ili uvoze u Evropu, moraju se registrovati, u skladu sa odredbom (EZ) 1907/2006 (odredba REACH). Ova obaveza se odnosi na proizvođače primarnih baznih ulja kao i na dalje korisnike.

Cilj uredbe REACH je da se osigura zdravlje i bezbednost korisnika lanca snabdevanja (industrijska upotreba, komercijalna upotreba i potrošači). Rezultat uredbe REACH je stvaranje opsežnog Bezbednosnog Lista sa registrovanim hemijskim supstancama.

RAZVRSTAVANJE, OZNAČAVANJE I PAKOVANJE (CLP)

U kombinaciji s uredbom REACH, uredba (EZ) 1272/2008 (CLP određuje uslove za razvrstavanje, označavanje i odgovarajuće pakovanje mazivnih proizvoda, u skladu sa njihovim opasnim svojstvima. Cilj je da se korisnici u lancu snabdevanja informišu na odgovarajući i razumljiv način o potencijalnim opasnostima tokom upotrebe hemikalija.

Ukratko, nalepnica na pakovanju treba da pruža sve neophodne informacije o pravilnoj upotrebi maziva.

PRAVNI OKVIR O OTPADU

Nacionalno zakonodavstvo (Zakon 4042/2012 ), kao i evropsko ( Direktiva 2008/98/ΕZ ), pružaju okvir za rukovanje otpadnim materijama mazivnih ulja. Proizvođači i korisnici maziva treba da poštuju taj okvir. Zakonodavstvo, na osnovu evaluacije upotrebnog veka, propisuje hijerarhiju u rukovanju otpadom:

  • Prevencija: prva opcija.
  • Priprema za ponovnu upotrebu
  • Recikliranje: proizvodnja proizvoda za prvobitnu namenu
  • Druga vrsta ponovne upotrebe (npr. za povrat energije)
  • Raspolaganje/zbrinjavanje: najmanje preferirana opcija

Budući da (a) OMU ne mogu da se koriste za podmazivanje i (b) da su opasni otpad, nisu primenljiva prva dva koraka. Dakle, u skladu sa zakonodavstvom, recikliranje (ponovna rafinacija) je procedura zbrinjavanja koju treba odabrati. Proizvođači OMU su odgovorni za rukovanje sopstvenim otpadom.

Cyclon Portal