NEWS

Top
 

Zdravlje i sigurnost – Pravilno postupanje

U skladu sa informacijama i pravilima sadržanim u Uredbi REACH i u Uredbi CLP, kao i u zakonskim regulativama koje se tiču otpadnih materija, postoji skup pravilnih postupaka za bezbedno rukovanje mazivima, a naročito Otpadnim Mazivnim Uljima (OMU). Evo nekoliko saveta sa opsežne liste pravilnih postupaka (npr. SEPA , COSHH i dr.), za korisnike maziva i otpadnih mazivnih ulja.

ŠTA TREBA DA RADIM:
 • Uvek nosim zaštitne rukavice.
 • Čuvam i skladištim materijal u spremnicima koji su u dobrom stanju, van domašaja vremenskih uslova i vatre.
 • Odmah saniram izlivanje materijala koristeći apsorbente (npr. piljevinu) kako bih uklonio mrlju.
 • Apsorbent zagađen uljem je opasan otpadni materijal. Deponujem ga na isti način kao i otpadna mineralna ulja.
 • Kao potrošač, ne zamenjujem sam ulje, već tražim profesionalnu uslugu.
 • Kontaktiram samo zakonski ovlašćenog kolektora OMU za deponovanje, u najkraćem vremenskom roku.
ŠTA TREBA DA IZBEGAVAM:
 • Izbegavam kontakt sa kožom, očima i dr.
 • Ne udišem isparenja i ne jedem i ne pušim u blizini maziva.
 • Ne prosipam nekorišćeno ili korišćeno mazivo u đubre, na tlo ili u kanalizaciju.
 • Ne koristim otpadna mazivna ulja za kontrolu prašine na ulici.
 • Ne dopuštam mešanje OMU sa drugim otpadnim materijalima i/ili vodom.
 • Ne predajem OMU neovlašćenim ili nelegalnim kolektorima.
Cyclon Portal