ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM: 

TOGETHER WE DRIVE BETTER 

 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LPC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», που εδρεύει στην οδό Λεωφ. Μεγαρίδος αρ. 124 και θα καλείται εφεξής «Διοργανώτρια», με ΑΦΜ 997253630, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, (σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», η οποία θα καλείται εφεξής «Διαφημιστική», μέσω του ιστότοπου https://www.instagram.com/cyclon_lubricants/ (εφεξής o «Ιστότοπος»), διενεργεί προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).  

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια, της κλήρωσης και της ανάδειξης νικητών, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. 

 1. Τρόπος Συμμετοχής / Μηχανισμός Διαγωνισμού

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα δημοσιοποιήσει συνολικά ένα (1) post στο https://www.instagram.com/cyclon_lubricants/. 

Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στον διαγωνισμό, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει α) να κάνει follow τον Instagram λογαριασμό @cyclon_lubricants β) να κάνει Like στην ανάρτηση (Post) του Διαγωνισμού και γ) να κάνει tag 2 φίλους σε σχόλιο κάτω από το post του διαγωνισμού 

Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών που μπορεί να έχει κάθε Συμμετέχων στην κλήρωση που θα αναδείξει τους νικητές, θα είναι μία (1), ανεξάρτητα από το πόσες φορές θα έχει κάνει comments. 

Όλοι οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, λαμβάνοντας μέρος σε αυτόν, αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους, παρέχοντας ταυτόχρονα τη ρητή συναίνεσή τους για τη χρήση των στοιχείων τους, όπως το όνομα χρήστη με το οποίο θα συμμετέχουν στον Διαγωνισμό και τη διεύθυνση τους στο Instagram, που θα χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια/Διαφημιστική για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω. 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, καθώς και έγκυρο λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο του λογαριασμού του στο Instagram και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει. 

 1. Διάρκεια Διαγωνισμού

Το χρονικό διάστημα συμμετοχής στον Διαγωνισμό ξεκινά τη Δευτέρα 23.01.2023 και ώρα 12:00 μ.μ. και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 01.02.2023 και ώρα 12:00 μ.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»). 

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας και ώρας λήξης, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές, μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης, θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδίκως ανύπαρκτες.  

 1. Κλήρωση

Η κλήρωση για την ανάδειξη των συνολικά είκοσι (20) νικητών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 01.02.2023 και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της Διαφημιστικής, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων κωδικών, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας. 

 1. Δώρο Διαγωνισμού / Τρόπος Παραλαβής

Το δώρο του κάθε νικητή συνίσταται σε (εφεξής «τα Δώρα» ή το «Δώρο»): 

 • Α. 1 δωρεάν σεμινάριο ασφαλούς και οικονομικής οδήγησης από την εταιρεία “Driving Academy” (4 νικητές) 
 • Β. 1 Fleece Jacket CYCLON (6 νικητές 
 • Γ. 1 T-Shirt CYCLON (10 νικητές 

Οι νικητές θα ενημερωθούν από τη Διαφημιστική για τον τρόπο παραλαβής του δώρου, μέσω μηνύματος (direct) στο λογαριασμό που διατηρούν στο Instagram μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή του Δώρου Α, είναι η φυσική παρουσία των νικητών, με δικό τους μεταφορικό μέσο, στις εγκαταστάσεις της “Driving Academy”, σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει η Διοργανώτρια,  να είναι κάτοχοι Διπλώματος Οδήγησης Αυτοκινήτου τουλάχιστον 12 μήνες, και να συμμορφωθούν πλήρως με τις υποδείξεις και τις οδηγίες του εκπαιδευτή της “Driving Academy”. Σε αντίθετη περίπτωση και για λόγους προάσπισης της ασφάλειας όλων των συμμετεχόντων, ο εκπαιδευτής έχει το δικαίωμα να θέσει κάποιον συμμετέχοντα εκτός εκπαίδευσης. 

Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα, βλάβη ή ζημία λάβουν χώρα κατά τη χρήση του δώρου ή για οποιαδήποτε αιτία. 

Οι νικητές καλούνται να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του δώρου τους εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα τους αποσταλεί η ενημέρωση (Παρασκευή 03.02.2023). Σε περίπτωση που δεν κάνουν αποδοχή, η Διαφημιστική θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα νικητή. 

Οι νικητές αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για τη διευθέτηση των λεπτομερειών χρήσης τους. 

Οι νικητές που δεν έχουν ανταποκριθεί έως και τις 12.02.2023, 11:59 μ.μ. για τον τρόπο παραλαβής του δώρου, χάνουν αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα τους επ’ αυτού, και τόσο η Διοργανώτρια, όσο και η Διαφημιστική απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αξιοποιηθέντων δώρων είτε στη διάθεσή τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την διακριτική τους ευχέρεια. 

 1. Ρητή Δήλωση / Συγκατάθεση / Αποδοχή Συμμετεχόντων

Όλοι οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους, δεν μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Επίσης, όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι: 

(α) είναι νόμιμοι δικαιούχοι του λογαριασμού στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram, με τον οποίο συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, 

(β) είναι ενήλικοι ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, 

(γ) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, 

(δ) με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, 

(ε) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική τα προσωπικά τους δεδομένα (όνομα χρήστη στο Instagram) στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, 

(στ) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων στο διαδίκτυο [ενδεικτικά και μη περιοριστικά στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Instagram, κλπ.)],  

(ζ) παρέχουν, χωρίς αντάλλαγμα, τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή φωτογραφικού/οπτικοακουστικού υλικού που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του σεμιναρίου, με σκοπό την προβολή του και διαφημιστική προώθησή του στα Social Media της Διοργανώτριας ([ενδεικτικά και μη περιοριστικά στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Instagram, κλπ.)]  χωρίς περαιτέρω αξιώσεις, 

(η) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι κάποιος Συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από τον Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους συμμετοχής. 

 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Η Διοργανώτρια θα αποκλείει από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του ακόμα και σε αυτό της αξιοποίησης του δώρου, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψή της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ. 

Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπή κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας. 

Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακυρώνεται για τους εξής λόγους: 

(α) Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. 

(β) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. 

(γ) Σε περίπτωση που ο νικητής δεν αποδεχθεί το Δώρο του ή σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν παραλάβει ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως, κατά τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους. 

(δ) Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία παράδοσης του Δώρου στον νικητή, για λόγους που αφορούν στο πρόσωπό του. 

 1. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης αυτού ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στον Τύπο ή στον Ιστότοπο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση. 

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του. 

Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη για συμμετοχές που απώλεσαν ή που έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες όρους θα τεθούν εκτός κληρώσεως. 

Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης. 

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό ανεξαρτήτως του τρόπου ή του μέσου εκμετάλλευσής τους, κάθε μορφής περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς κανένα περιορισμό του υλικού που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που δύναται να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και σχετίζεται με τους αυτούς και τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, για οποιοδήποτε σκοπό σχετικό με τις δραστηριότητές της, καθώς και για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης των δραστηριοτήτων της. Οι νικητές δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον, καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση για οποιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από τη Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική ή/και από τυχόν τρίτους στους οποίους θα παραχωρηθεί η χρήση ή/και η εκμετάλλευση του υλικού από τη Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική.  

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και της αξιοποίησης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. 

 1. Εμπορικά Σήματα / Πνευματική Ιδιοκτησία της Διοργανώτριας

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Ομίλου της Διοργανώτριας. 

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Για τον σκοπό του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και η Διαφημιστική, υπό την ιδιότητα του Εκτελούντα την Επεξεργασία, θα τηρήσουν αρχείο με τα στοιχεία των Συμμετεχόντων, ήτοι όνομα Instagram προφίλ, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, διεύθυνση, στοιχεία διπλώματος οδήγησης, σε βάση δεδομένων, είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων, είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τη διαχείριση των δεδομένων, με σκοπό τη διενέργεια του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των νικητών αποκλειστικά για την αποστολή των δώρων. 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η αποδοχή των παρόντων όρων συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του Συμμετέχοντα, τόσο για την καταχώρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τον αφορούν, σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια, όσο και την επεξεργασία και χρήση των δεδομένων αυτών αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια και την επίτευξη του σκοπού του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας (Ν. 4624/2019, Ν. 2472/1997,) και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), όπως ισχύουν. 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων και της ανάδειξης των νικητών, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων θα έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνον η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική. 

Ειδικότερα, οι Συμμετέχοντες συναινούν ως προς τη χρήση και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά τη δημοσίευση της εικόνας τους και του ονόματος τους, μέσω φωτογραφικού υλικού στο Instagram στο πλαίσιο προώθησης και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, την επικοινωνία για τον τρόπο λήψης των Δώρων τους, καθώς και της παράδοσης/αποστολής των Δώρων σε περίπτωση που ανακηρυχθούν νικητές, χωρίς να διατηρούν καμία αξίωση ή απαίτηση για τη συγκεκριμένη χρήση.  

Όσον αφορά τους νικητές του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια ενημερώνει ότι η Διαφημιστική θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξουν από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση/αποστολή των Δώρων. 

Μετά την παράδοση/αποστολή των Δώρων και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη, των Συμμετεχόντων και των νικητών του Διαγωνισμού, που ελήφθησαν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, θα καταστραφούν. 

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, οι Συμμετέχοντες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:  

 • Να ζητήσουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες, και να λαμβάνουν αντίγραφο αυτών. 
 • Να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών τους δεδομένων.  
 • Να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων.  
 • Να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.  
 • Να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος. 
 • Να μην υποβάλλονται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τους αφορούν ή τους επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.  

Η Διοργανώτρια θα ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του. Κατόπιν ενημέρωσής του αιτούντα, η εν λόγω προθεσμία δύναται να παρατείνεται κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Τυχόν απόρριψη του αιτήματος θα λαμβάνει χώρα αιτιολογημένα. 

Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες αυτών και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, η Διοργανώτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τους Συμμετέχοντες σχετικώς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του. 

Εάν οποιοσδήποτε Συμμετέχων επιθυμεί να μάθει περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των προσωπικών δεδομένων του ή εάν επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση, να επικαιροποιήσει, να διαγράψει ή να διορθώσει τα δηλωθέντα προσωπικά δεδομένα, ή εάν επιθυμεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για νόμιμους λόγους, ή να ενημερωθεί για τους εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια στο τηλέφωνο __210 8093900__ ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: _mkt@cyclon.gr_. 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την πολιτική της Διοργανώτριας, όσον αφορά στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο σύνδεσμο: https://www.cyclon-lpc.com/el/privacy-policy/ 

Οι ενδιαφερόμενοι διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή τους στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.dpa.gr/?fbclid=IwAR3kS8r4wi4QULv5Y-NazaxJNr7cRDqSBoRVb_bl0i9i2xpIwMs_vzB4rMA&h=AT0-SdZWhRthI_dVlX29a9eLfiyPtRdIPsHGYflBBsJmahvrRaIJqQLkFckCe-mX3cE9eMaK6ItyOpLMZK7n7qMsvh5i3soXmLSZvTBZIajyFzSKu-bpJiT8u9CZs1KLDIpmqPymQYB0L4pM_xk). 

 1. Επίλυση Διαφορών

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 

 1. 12. Σημείωση

Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Instagram, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Instagram δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.